logo vip

VIP kan worden ingezet bij gezinssituaties, waarbij er sprake is van onveiligheid. Tevens biedt VIP inzicht in gezinssituaties waar hulpverlening stagneert en onduidelijkheid is over het perspectief. In de periode dat VIP betrokken is binnen een casus, zal er gezinsdiagnostiek worden afgenomen en vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld met de betrokken gezinsleden. De VIP medewerkers die dit traject begeleiden komen twee tot drie keer per week bij het gezin thuis en maken samen met de gezinsleden een plan. De onderwerpen die in het plan uitgelicht worden zijn onder andere:   veiligheid, school en/of dagbesteding, financiën, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en het netwerk van het gezin. De focus bij VIP ligt op het in kaart brengen van de (opvoed)vraagstukken en veiligheid binnen het gezin. Tevens wordt er goed gekeken naar de dynamiek. Binnen VIP gaan we uit van eigen kracht. Om de draagkracht van de gezinsleden te vergroten zal er geïnventariseerd worden hoe een ondersteunend netwerk vormgegeven kan worden. Na een periode van zes weken, is er een plan geschreven en een advies afgegeven over het vervolgtraject.

Voordelen van VIP:
•   In de afgebakende periode van  zes weken  is er intensief contact met het gezin  en  daardoor is er snel zicht op  de gezinssituatie en  er wordt een veiligheidsinschatting worden  gemaakt.
•   Er komt een  onafhankelijk adviesrapport.
•   Er is een  soepele overgang mogelijk tussen  VIP en  een  eventueel vervolgtraject.

Wat is VIP en hoe kan het worden ingezet?
• VIP is gericht op  het herstellen van de veiligheid  binnen  het gezin.
• VIP is bestemd  voor gezinnen waar onduidelijkheid  heerst  over de   daadwerkelijke (opvoed) vraagstukken  en individuele problematiek.
• VIP werkt o.a. met de Top-3 Methodiek, Gezinsdiagnostiek en  Signs Of Safety.
• Samen  met de ouders en diens netwerk wordt er een  plan  opgesteld;
• De VIP medewerker van BZMN hanteert een transparante aanpak door doorlopend  met alle betrokkenen  af te stemmen.
• 2 tot 3 keer per week is begeleiding in  het gezin aanwezig.

Onderwerpen die onder andere in het plan staan:
• Het veiligheidsplan.
• Zorgen en  krachten  van  de diverse gezinsleden.
• Beschermende- en  risicofactoren.
• Beschrijving van  het netwerk om het gezin heen.
• Advies aan  de verwijzer met daarin  een  duidelijke prioritering van  de doelen.

Na afronding van begeleiding door de VIP-medewerker ligt er een  concreet plan  met een  advies voor de komende periode.

Indicatie
Ambulante indicatie; JW of WMO

Meer weten of aanmelden?
Download hier de flyer van VIP
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier voor VIP
Vul het aanmeldformulier in en mail naar intakes@bzmn.nl. 


Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »