06 juni 2017 Gezocht: ambulant woonbegeleider Organisatie: Bijzondere Zorg Midden Nederland
Functienaam: Ambulant Woonbegeleider
Functiecode: BMNZ03
Vastgesteld op: April 2017

Kern van de functie Het bieden van directe zorg en ondersteunen van de individuele behandeling aan cliënten met een disfunctioneren op sociaal, psychisch/psychiatrisch en/of somatisch gebied.

Plaats in de organisatie Ontvangt hiërarchisch leiding van de Operationeel Manager. Ontvangt functioneel leiding van de Coördinerend Woonbegeleider.

Resultaatgebieden:
1. Mede opstellen van het zorgplan
2. Begeleiden van cliënten
3. Informatie

Ad 1. Mede opstellen van het zorgplan
- Inventariseert hulpvragen van cliënten op levensgebieden zoals zelfzorg, verslaving en dagbesteding en brengt behoeftes in kaart.
- Stelt samen met de cliënt een zorgplan op en legt dit ter toetsing voor aan de maatschappelijk hulpverlener.
- Bewaakt de voortgang van het zorgplan en stelt het zo nodig bij in overleg met de maatschappelijk werker.
- Signaleert knelpunten in de begeleiding van cliënten aan de maatschappelijk hulpverlener.
- Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines. Resultaat: Onderdelen van het zorgplan zijn uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier zijn behaald.

Ad 2. Begeleiden van cliënten
- Begeleidt de cliënt volgens het zorgplan en richt zich daarbij op het verbeteren van het functioneren op levensgebieden zoals zelfzorg, verslaving en dagbesteding. Betrekt hierbij het sociale netwerk van de cliënt.
- Creëert leersituaties, schat mogelijkheden van cliënten in en begeleidt hen bij het loskomen van de verslaving en het verslavingsmilieu. Spreekt de cliënt aan op het niet nakomen van begeleidingsafspraken.
- Signaleert problemen zoals dreigende decompensatie of drugsgebruik en neemt zelfstandig maatregelen om deze op te lossen.
- Fungeert als aanspreekpunt voor het systeem van de cliënt. Resultaat: Cliënten zijn begeleid, zodanig dat een cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de kaders van het zorgplan.

Ad 3. Informatie
- Signaleert wensen, behoeften en problemen van cliënten en bespreekt deze intern.
- Informeert cliënten over het zorg- en hulpverleningsaanbod, maatschappelijke oriëntatie en uitvoering van diverse werkprojecten.
- Assisteert bij trainingen en cursussen, waaronder terugvalpreventie, budgettering en sociale vaardigheidstrainingen. Resultaat: Behoeftes en wensen van cliënten zijn in beeld bij de zorgverleners. Cliënten zijn op de hoogte van het zorgaanbod binnen de organisatie. Er is assistentie verleend bij trainingen en cursussen.

Functie – eisen
Kennis
- Vakgerichte opleiding op HBO/ WO- niveau, bijvoorbeeld SPH, Pedagogiek, Psychologie, Orthopedagogiek.
- Kennis van de beleidskaders, procedures en protocollen met betrekking tot de uitvoering van het werk.
- Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en –gedrag is noodzakelijk (ook in andere culturen).
- Houdt kennis bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bij- en nascholingen.

Zelfstandigheid
- Binnen de kaders van de vastgestelde zorgplannen, in overleg met de maatschappelijk werker en binnen gemaakte afspraken binnen het team wordt zelfstandig inhoud gegeven aan de werkzaamheden.
- De functie stelt eisen aan creativiteit en improvisatievermogen in de dagelijkse begeleiding, het motiveren van cliënten en het omgaan met weerstanden van cliënten.
- Terugval is mogelijk op de leidinggevende.

Sociale vaardigheden
- Bij de begeleiding van cliënten zijn zowel begrip/toewijding, invoelend vermogen, intermenselijke zorg en aandacht, luistervaardigheden, motiveren als beïnvloeding van de sfeer aan de orde.
- Verder zijn zaken als sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang. _
- Eisen worden gesteld aan het bepalen en bewaren van de eigen houding in relatie tot de cliënten en medewerkers.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
- In de begeleiding van cliënten kan immateriële en materiële schade toegebracht worden aan cliënten. Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen bij (dreigende) escalaties, waardoor er risico bestaat op toebrengen van fysiek letsel bij cliënten.
- Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de opstelling van onderdelen van het zorgplan alsmede de kwaliteit en voortgang van de eigen werkzaamheden.

Uitdrukkingsvaardigheid
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van begeleidingsgesprekken met cliënten.
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het mede opstellen van het zorgplan, observaties en rapportages en het schrijven van overdrachten en evaluaties.

Bewegingsvaardigheid
- Voor het werken met de computer is bewegingsvaardigheid met een zekere vorm van automatisme en snelheid vereist.

Oplettendheid
- Oplettendheid is vereist ten aanzien van middelengebruik, overtreding van huisregels en signalen met betrekking tot de gemoedstoestand van cliënten. - Onvoldoende oplettendheid kan een negatief effect hebben op het psychisch en lichamelijk welbevinden van cliënten.

Overige functie-eisen
- Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten, het motiveren van cliënten en het realiseren van doelstellingen uit het zorgplan.
- Methodisch en systematisch kunnen werken is van belang bij het observeren, de begeleiding en de uitvoering van onderdelen uit het zorgplan.
- De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.
- De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen. Inconveniënten
- Psychische belasting kan optreden door confrontatie met leed en lijden, stress door druk vanuit cliënten en cliëntsysteem, fysieke en verbale agressie en de kans op een impulsdoorbraak ten gevolge van een verstoorde agressieregulatie.
- Er bestaat een kans op persoonlijk letsel door ongecontroleerd gedrag of agressie van cliënten.

Meer weten? Bel 06 - 27577677 of stuur een e-mail naar Marij, m.budde@mariekeblok.nlPrivacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »