Bijzonder klein
Ondersteuning voor bijzondere mama's en hun kleintje

Begeleid wonen voor kwetsbare (toekomstige) moeders die onvoldoende in staat zijn om hun eigen leven of dat van hun kindje te kunnen vormgeven. Wij hebben de beschikking over drie kraamplekken waar toekomstige moeders de eerste 4 maanden met hun kindje kunnen verblijven onder intensieve begeleiding en voldoende toezicht. Wij bieden geen 24-uurs toezicht, maar zijn wel deze uren telefonisch bereikbaar voor zorg op afstand. 

In deze periode beoordelen wij of de moeder voldoende in staat is om voor haar kindje te kunnen zorgen en welke ondersteuning er nodig is. Daarna kan de moeder met haar kind doorschuiven naar een andere plek binnen Bijzonder Klein of Bijzonder Wonen. Als blijkt dat de moeder nog extra ondersteuning nodig heeft bij de verzorging en opvoeding van het kindje dan blijven zij onder Bijzonder Klein vallen. Dit houdt in dat moeder en kindje zullen verhuizen naar een andere woning maar dat de intensieve begeleiding gehandhaafd wordt. Meerdere keren per dag van maandag tot en met vrijdag kan er begeleiding plaatsvinden.
Op het moment dat de moeder voldoende in staat is om een veilig en stabiele opvoedingssituatie te bieden aan haar kindje dan vallen ze onder Bijzonder Wonen. De begeleiding en het toezicht zal afgebouwd worden en moeder zal voornamelijk de verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse verzorging van haar kindje. Op het moment dat dit toch niet goed gaat kan de begeleiding geïntensiveerd worden.

Wij hechten veel waarde aan de omgeving waar iemand vandaan komt. Het hebben van een steunend netwerk ervaren wij als zeer waardevol. Het krijgen van een kindje is heel erg mooi maar ook zwaar. Ondersteuning van buitenaf kan dus zeer prettig zijn. In overleg met de moeder betrekken we graag het netwerk erbij. Op het moment dat de (toekomstige) vader van het kindje betrokken is zal hij intensief meegenomen worden in het hulpverleningstraject. Op het moment dat vader niet in beeld is kijken we naar de mogelijkheden qua betrokkenheid.

Bijzonder Klein is een kwetsbare doelgroep. Er zijn kinderen bij betrokken. Wij vinden het belangrijk dat een kindje grootgebracht wordt in een veilige omgeving. Op het moment dat hier geen sprake van is dan melden wij dit bij SAVE/ WSG of het CJG (centrum van jeugd en gezin). Vanuit deze melding ontstaat er een samenwerkingsrelatie en wordt er gekeken naar wat er nodig is om weer een veilige situatie te creëren. Op het moment dat de zorg bij ons gestart wordt en SAVE/WSG of het CJG al betrokken is, werken wij met deze betrokken partijen samen.

Ook voor Bijzonder Klein geldt dat de zorg van het wonen gescheiden is. Dit betekent dat de zorgvrager bijdraagt aan de kosten van de woning, zelf verantwoordelijk is voor zijn levensonderhoud en dat de verhuizing en eventuele inrichtingskosten voor eigen rekening zijn.

Vergoeding

Om in aanmerking te kunnen komen voor Bijzonder Wonen is een indicatie nodig. Dit kan een indicatie zijn vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) of een indicatie via de gemeente. Bijzondere Zorg Midden-Nederland is op dit moment nog niet gecontracteerd met het Zorgkantoor waardoor alleen de zorg vanuit de Wlz vergoedt kan worden vanuit een Persoonsgebonden budget. Met veel gemeenten zijn we gecontracteerd, de zorg kan gefinancierd worden in Zorg in Natura.

Voor begeleid wonen geldt een woonplaats beginsel. Dit houd in dat er een beschikking moet worden afgegeven binnen de gemeente van de huidige woonplaats. Neem contact op met de gemeente waarin je woonachtig bent om te kijken naar de mogelijkheden.

Meer weten of aanmelden? 
Vragen kun je mailen naar intakes@bzmn.nl
of download het aanmeldformulier voor bijzonder klein .
Vul het formulier in en mail naar intakes@bzmn.nl. 

Snelle links

bzmn verwijzers zorgaanbod cliënten
Privacyreglement  |  Klachtenreglement  |  ISO certificering WNT Verantwoording
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord »